Radyo74`e Hos Geldiniz...

G�nl�k Fal�n�z� Okuyun

1- Radyoya �yelik i�in al�nacak nick sadece Ki�inin kendi ad� olmal�d�r,isim d���ndaki nickle giri� yapanlar chat yerine yazi yazamayacaklardir.
2- Kalabal�kken arkada�lardan ricam�z sayfada flot yapmayal�m. Arkada�lar�m�z�n yazd�klar� g�z�km�yor.
3- Radyoya ilk gelindi�inde kim taraf�ndan radyomuza geldi�inizi l�tfen belirtiniz. Tan��mak i�in.
4- Radyoya ilk geldi�iniz nick (ad�n�zla) ile giris yapiniz, asla birden fazla nick kullanmay�n�z.
5- Kendi nickinizi asla bir ba�kas�na kulland�rtmay�n�z.
6- Yay�nc� arkada�lar�n yay�nc�l�k ilkesine uygun yay�n yapmalar� �nerilir. 
7- Radyoda argo, k�f�r (la nediyon, uyuz, len ve ki�ilerin al�nabilece�itarzda sorular ve yaz�lar) ba�kalar�n� rahats�z edecek �ekilde yaz�lar yaz�lmamal�.
8- Radyoda ba�ka bir radyonun reklam�n�n yap�lmas� yasakt�r ki�i banlan�r. Bu kural b�t�n radyolar i�in ge�erlidir.
9-Kimsenin �zel bilgisi ve Adresi v.s (msn,icq) istenemez, radyo sayfas�ndan talep edilemez.